ĮMONIŲ STEIGIMAS IR REGISTRAVIMAS

Ribotos atsakomybės bendrovės atidarymas.

 • Konsultuojame ir padedame pasirinkti tinkamą verslo organizavimo formą.
 • Steigėme ribotos atsakomybės bendroves.
 • Konsultuoja įmonės valdymo ir įstatinio kapitalo formavimo klausimais.
 • Rengiame dokumentus dėl įstatų keitimo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo; pasikeitęs adresas, prezidentas, valdybos nariai, partneriai.
 • Teikiame konsultavimo paslaugas akcijų pirkimo ir pardavimo srityje.
Konsultuojame šiose srityse:
 • Pelno mokestis
 • Gyventojų pajamų mokestis ir socialinė apsauga
 • PVM mokestis
 • Lenkijos įmonių atestacija atlikti darbus Lietuvoje energetikos ir statybos pramonėje;
 • Mokesčių ir finansų teisė,
 • Darbo teisė.

ATIDARYTI ĮMONĘ Z O.O. LENKIJOJE SUVAKIJE

Uždaroji akcinė bendrovė. Renka valdybą, kurią sudaro ne mažiau kaip vienas narys. Skiriant valdybą pavieniai valdybos nariai gali būti „išskirti“, paskiriant jiems įmonės prezidento ar viceprezidento pareigas. Komercinių bendrovių kodekse (toliau – Komercinių bendrovių kodeksas) nėra nuostatos, kuri įvestų pareigą vienam iš valdybos narių patikėti valdybos prezidento funkciją. Įstatymo (Komercinių bendrovių kodekso) nuostatose dėl ribotos atsakomybės bendrovės formuluotė „valdybos pirmininkas“ pavartota tik vieną kartą – 2 str. 208 § 8 dėl lemiamo prezidento balso priimant valdybos nutarimus.

Uždaroji akcinė bendrovė.

Uždaroji akcinė bendrovė. numato, kad kiekvienas valdybos narys yra įgaliotas vesti bendrovės reikalus. Esant situacijai, kai valdybą sudaro daugiau nei vienas asmuo, pati valdyba, akcininkų susirinkimas ar stebėtojų taryba (jei tokia paskirta) gali priimti valdybos nuostatus, kuriuose, be kita ko, nustatomas pareigų pasiskirstymas tarp valdybos narių. narių ir jų kompetencijų apimtis. Komercinių bendrovių ir ūkinių bendrijų kodekso nuostatos nereglamentuoja ribotos atsakomybės bendrovėje valdybos nuostatų priėmimo tvarkos ar turinio, o būtent šiame dokumente dažniausiai nurodomos atskirų valdybos narių kompetencijos. kadangi bet koks vėlesnis pakeitimas šiuo atžvilgiu nereikalauja keisti bendrovės įstatų. Vidinis valdybos narių įgaliojimų pasiskirstymas neriboja jų teisės, o kartu ir pareigos tvarkyti bendrovės reikalus. Nepriimtina atimti iš valdybos nario teisę tvarkyti įmonės reikalus.

Kaip jau minėta, įmonės reikalų tvarkymo apimtyje, vidinis kompetencijų pasiskirstymas ribotos atsakomybės bendrovėje. dažniausiai tai yra numatyta valdybos nuostatuose ir iš esmės atitinka atskirų jos narių kvalifikaciją. Nuostatuose galima apibrėžti, kurie klausimai įmonėje yra atsakingi už kiekvieną iš jų. Pavyzdžiui, valdybos nariams pavedamos valdybos prezidento, valdybos nario finansiniais, teisiniais, investicijų klausimais ir tt funkcijos. Dėl tokio padalijimo kiekvienas valdybos narys valdyba atlieka savo vaidmenį įmonėje, užsiimdama konkrečia savo veiklos sritimi. Valdybos pirmininkui valdyboje dažniausiai suteikiami plačiausi sprendimų priėmimo ir organizaciniai įgaliojimai.

Bendrovės valdybos pirmininko pareigos

Valdybos pirmininkas kapitalo bendrovėje neveikia kaip atskiras organas, o yra vienas iš valdybos narių, kaip ir bet kuris kitas narys, kuris neeina prezidento pareigų. Principas ribotos atsakomybės bendrovėje yra lygios valdybos narių teisės ir pareigos. Vienam iš jų suteikus prezidento pareigas, gaunama „tvirtesnė“ pozicija, bet ne jo teisių ar pareigų, o tik vidinių organizacinių kompetencijų požiūriu.

Suteikus vienam iš valdybos narių prezidento statusą, gali susidaryti atskirų asmenų veiklos svarbos hierarchija tvarkant bendrovės reikalus. Leidžiama nustatyti, kad tam tikrą veiklą (pvz., įpareigoti sumokėti konkrečią sumą) gali atlikti tik prezidentas arba su prezidentu bendradarbiaujantis valdybos narys. Tačiau reikia atminti, kad tai aktualu tik įmonės vidiniuose santykiuose ir neturi jokios įtakos kitiems asmenims.

 

Lemiamas valdybos pirmininko balsas

Principas ribotos atsakomybės bendrovėje absoliučia balsų dauguma priima valdybos nutarimus. Tai reiškia, kad nutarimas yra priimtas, kai balsai „už“ sudaro daugiau nei pusę atiduotų balsų. Komercinių bendrovių kodekso nuostatose dėl ribotos atsakomybės bendrovės yra nukrypimas nuo pirmiau nurodytos taisyklės. 208 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įstatuose gali būti numatyta, kad valdybos pirmininkui suteikiamas sprendžiamasis balsas, jeigu priimant valdybos nutarimus yra vienodas balsų skaičius, taip pat prezidentui suteikiami tam tikri įgaliojimai. valdybos darbo valdymo apimtis.

Ši nuostata reiškia, kad balsams pasiskirsčius po lygiai (atsižvelgiant ir į vieną pirmininko balsą), valdybos pirmininko balsavimo būdas lemia, ar nutarimas priimtas, ar ne. Balsų pusiausvyra lemtų, kad rezoliucija nebūtų priimta, nes nesurinkta reikiamos balsų daugumos. Su jų lygybe spręsime, kai valdybą sudarys lyginis narių skaičius arba kai balsavime dalyvaus lyginis žmonių skaičius. Tai, kad valdybos pirmininkui suteikiamas lemiamas balsas, nereiškia, kad jis suteikia antrą papildomą ir lemiamą balsą. Todėl jis negali atiduoti savo balso kitaip, nei buvo „iš pradžių“. Todėl būtina nustatyti, kaip balsavo prezidentas. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad jis duoda tik vieną balsą, kuris gali nuspręsti priimti nutarimą, esant vienodai balsų skaičiui, jeigu buvo balsuota už nutarimo priėmimą.

Atrodo, kad nėra leistina suteikti privilegiją balsuoti valdybos pirmininkui ar kitiems nariams visuose nutarimuose (pvz., suteikiant jiems du ar daugiau balsų).

Papildomi valdybos pirmininko įgaliojimai

Suteikimas str. Komercinių bendrovių kodekso 208 straipsnio 8 dalyje taip pat nurodyta, kad ribotos atsakomybės bendrovės įstatai gali suteikti valdybos pirmininkui konkrečius įgaliojimus valdyti valdybos darbą, organizuoti jos darbą, spręsti atskirų valdybos narių ginčus dėl kompetencijos. Ši nuostata kelia tam tikrų abejonių, nes praktikoje galioja visuotinai priimta, bet nerašyta taisyklė, pagal kurią valdybos pirmininkas turi kompetenciją organizuoti ir vadovauti organo darbui dėl savo pareigų šiame organe, nepaisant bendrovės įstatų ar įstatų nuostatas.

Doktrina šiuo atžvilgiu pateikia dvi skirtingas pozicijas. Kai kurie autoriai teigia, kad nei įstatuose, nei valdybos taisyklėse prezidentui nėra atskirai suteikiami organizaciniai įgaliojimai, todėl vien funkcijos atlikimo faktas reikštų jo teisę šaukti valdybos posėdžius, jiems pirmininkauti ir vadovauti. priimti organizacinius sprendimus. Be susirinkimų, valdybos pirmininkas turi teisę siūlyti keisti valdybos taisykles, bendrauti su stebėtojų tarybos pirmininku (jei jis paskirtas) ir kt., su kuriuo tarp narių yra ir jos pirmininkas. valdybos narių, nesuteikia jai jokių ypatingų įgaliojimų kitų narių atžvilgiu. Tokios teisės, kai kurių autorių nuomone, turi būti numatytos ir įstatuose.

viceprezidentas

Įstatuose ar valdybos nuostatuose gali būti papildomai išskirta valdybos pirmininko pavaduotojo funkcija. Svarbu, kad, kaip ir valdybos pirmininko atveju, viceprezidento skyrimas yra neprivalomas ir nebūtina, kad vienas iš valdybos narių atliktų šią funkciją. Jo vaidmuo dažniausiai yra pavaduoti prezidentą jam nesant ar bet kokia kita kliūtis atliekant pareigas. Viceprezidentui galima suteikti nepriklausomas ir nuo prezidento įgaliojimų atskirtas kompetencijas valdyti ir koordinuoti valdybos darbą. Tačiau tokie įgaliojimai turėtų būti numatyti įstatuose arba darbo tvarkos taisyklėse. Jeigu jos nereglamentuojamos, viceprezidentas turi teisę tik pavaduoti prezidentą jo vykdomoje valdyboje organizacinėje ir valdymo veikloje. Ginčytina, ar valdybos pirmininko pavaduotojui, kaip ir prezidentui, gali būti suteikta lemiamo balso teisė priimant valdybos nutarimus. Šiuo klausimu pateikiamos dvi nuomonės. Pagal pirmąją str. Komercinių bendrovių ir ūkinių bendrijų kodekso 208 straipsnio 8 dalis turėtų būti aiškinama griežtai, todėl tokia kompetencija gali būti suteikta tik valdybos pirmininkui. Antrasis požiūris savo ruožtu leidžia tokią kompetenciją suteikti tiek viceprezidentui, tiek bet kuriam kitam valdybos nariui.

BIURO RACHUNKOWE SUWAŁKI
BIURO RACHUNKOWE NONIEWICZA
KSIĘGOWY SUWAŁKI
Suvalkų buhalterija

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

ribotos atsakomybės bendrovė Suvalkai

KPIR

Limited liability company

KADRY I PŁACE

company registration

JPK VAT SUWAŁKI NONIEWICZA

buhalterinė apskaita Suvalkuose