Biuro rachunkowe, rachunkowość Suwałki,buhalterija, apskaitos tarnyba, Buhalterija Suvalkuose, UAB Lenkijoje, Ukrainiečių ir baltarusių įdarbinimas, Uždaroji akcinė bendrovė. Lenkijoje, buhalterinė apskaita Lenkijoje, pilna buhalterija, Įmonė Lenkijoje, Įmonės atidarymas Lenkijoje

Co można wrzucić w koszty działalności JDG?

Czym są koszty działalności gospodarczej?

koszty działalności jdg, spółka z o.o. koszty spółki, koszty firmy, biuro rachunkowe Suwałki

Kiedy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), istnieje możliwość odliczania różnych kosztów związanych z działalnością od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oto informacje na ten temat:

Co zalicza się do kosztów działalności gospodarczej?

Koszty działalności gospodarczej to wydatki związane z prowadzeniem firmy, które można odliczyć od przychodów, zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. Aby być uznane za koszty podatkowe, muszą istnieć związek przyczynowo-skutkowy między ponoszonymi wydatkami a uzyskiwanymi przychodami.

Co można wliczyć w koszty działalności gospodarczej?

Nie istnieje jedna lista kosztów podatkowych, ale ogólnie przyjmuje się, że do kosztów JDG można zaliczyć wydatki, które spełniają następujące kryteria:

Poniesione rzeczywiście przez podatnika: Musisz faktycznie ponieść te koszty.

Definitywne (bezzwrotne): Koszty, które nie podlegają zwrotowi.

Związane z działalnością gospodarczą: Wydatki muszą być związane z twoją działalnością.

Poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania ich źródła: Muszą mieć wpływ na twoje przychody lub zachowanie źródła przychodów.

Niewymienione w art. 23 ustawy o PIT: Koszty nie mogą być wyraźnie wyłączone przez przepisy prawa podatkowego.

Właściwie udokumentowane: Musisz mieć odpowiednie dowody na poniesienie tych kosztów, takie jak faktury, rachunki, dokumenty celne itp.

Przykłady kosztów, które można wliczyć w koszty działalności gospodarczej:

Wydatki na zakup towarów handlowych.
Wydatki na zakup materiałów podstawowych.
Wydatki na utrzymanie i wyposażenie lokalu służącego do prowadzenia działalności.
Koszty usług księgowych.
Koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych.
Koszty nabycia sprzętu komputerowego.
Koszty nabycia i użytkowania samochodu służbowego.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.
Bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej
Bieżące koszty to wszelkie wydatki i koszty, które właściciel firmy ponosi w celu sprawnego funkcjonowania firmy w bieżącym okresie rozliczeniowym, takie jak wynagrodzenia pracowników, koszty utrzymania pracownika, zakup towarów i usług niezbędnych do działania firmy.

Formy opodatkowania a koszty firmowe

Forma opodatkowania JDG wpływa na to, jakie koszty można odliczyć od podstawy opodatkowania. Istnieją dwie główne formy opodatkowania JDG:

Opodatkowanie według skali podatkowej: Możesz korzystać z dwóch stawek podatkowych: 12% i 32%. W obu przypadkach podstawą opodatkowania jest różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodów.

Opodatkowanie według podatku liniowego: W tym przypadku obowiązuje stała stawka podatku w wysokości 19%.

Czego nie można wrzucić w koszty uzyskania przychodów?

Należy pamiętać, że istnieje pewna lista kosztów, które nie podlegają odliczeniu od przychodu, takie jak:

Wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Wydatki na nabycie lub utworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych.
Odpisy z tytułu amortyzacji samochodu osobowego w określonych przypadkach.
Straty w środkach trwałych poza terytorium RP.
Koszty egzekucyjne związane z niewywiązaniem się przedsiębiorcy z jego zobowiązań.
To tylko część wydatków, które nie kwalifikują się jako koszty uzyskania przychodów.

Warto pamiętać, że przepisy podatkowe mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że rozliczasz się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KSIĘGOWY SUWAŁKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KSIĘGOWOŚĆ SUWAŁKI

PKPIR SUWAŁKI