Biuro rachunkowe, rachunkowość Suwałki,buhalterija, apskaitos tarnyba, Buhalterija Suvalkuose, UAB Lenkijoje, Ukrainiečių ir baltarusių įdarbinimas, Uždaroji akcinė bendrovė. Lenkijoje, buhalterinė apskaita Lenkijoje, pilna buhalterija, Įmonė Lenkijoje, Įmonės atidarymas Lenkijoje

Obniżenie stawki podatku dochodowego w pierwszym progu z dotychczasowych 17 proc. na 12 proc

17 na 12, Biuro rachunkowe w Suwałkach, Accounting services Suwalki

Polski Ład podatkowy, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku wprowadził dużo zamieszania wśród podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Zasadnicza zmiana polega na braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Dodatkowo ustawodawca wprowadził szereg ulg i zwolnień, które miały niwelować negatywne skutki zmian w ramach Polskiego ładu. Niemniej jednak nie przyniosły one oczekiwanego efektu. Wskutek licznych głosów podatników, ustawodawca postanowił znowelizować przepisy po raz kolejny.

Samotny rodzic

odliczenia od podatku 1500 zł

Z dniem 1 stycznia 2022 roku został uchylony przepis umożliwiający samotnym rodzicom rozliczyć się razem z dzieckiem. Rozliczenie to polegało na umożliwieniu dla osoby, która jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci rozliczenie się razem z dzieckiem. W takim wypadku podatek mógł być określony, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Dzięki takiemu sposobowi obliczenia podatku kwota wolna od podatku jest realizowana dwukrotnie, analogicznie jak przy wspólnym opodatkowaniu małżonków. W konsekwencji, dla samotnego rodzica takie rozliczenie było korzystne podatkowo.

Od 1 stycznia 2022 roku przepis ten został uchylony. W zamian za to ustawodawca wprowadził ulgę. Polega ona na możliwości odliczenia od podatku 1500 zł. Zwrócić należy uwagę, że ulga ta jest w stałej wysokości. Nie zwiększa się ze względu na ilość posiadanych dzieci. Warunki do zastosowania ulgi też zostały zmodyfikowane. Odliczenie przysługuje, gdy jest się:

 1. a)panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką albo rozwodnikiem,
 2. b)osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 3. c)osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności.

Dodatkowo trzeba spełniać warunek samotnego wychowywania dzieci:

 1. a)małoletnich,
 2. b)pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. c)pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

 nie były opodatkowane podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego,

 nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy  z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy  z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

 nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27  lub art. 30b  lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148  i 152 , w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Samotny rodzic po nowelizacji przepisów został pozbawiony możliwości rozliczenia się z dzieckiem, tym samym podwójnej kwoty wolnej od podatku. Najbardziej na tej zmianie stracili rodzice zarabiający powyżej pierwszego progu podatkowego, bowiem wspólne rozliczenie z dzieckiem umożliwiało uiszczenie do organu podatkowego znacznie niższego podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2022 roku osoba samotnie wychowująca dziecko może dokonać jedynie odliczenia od podatku kwoty 1500 zł. Warto też również zwrócić uwagę na aspekt dotyczący wartości zarobków, które może uczące się dziecko osiągnąć, aby rodzic nie utracił prawa do wspólnego rozliczenia. Kwota ta to tylko 3089 zł. Biorąc pod uwagę, rosnące minimalne wynagrodzenie za pracę, kwota 3089 zł nie jest już tak reprezentatywna. Nie wpisuje się ona w obecne realia.

Ustawodawca od 1 lipca 2022 roku modyfikuje ponownie rozliczenie samotnego rodzica. Tym samym uchylona jest ulga dla samotnego rodzica. Polski ład wprowadzi regulację, które umożliwi wspólne rozliczenie z dzieckiem na wzór tej obowiązującej do końca 2021 roku. Wspólne rozliczenie z dzieckiem będzie przysługiwało dla rodzica lub opiekuna prawnego, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1)  małoletnie,

2)  pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3)  pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Rozliczenie z pełnoletnim uczącym się dzieckiem

Rozliczenie z pełnoletnim uczącym się dzieckiem ma być możliwe, gdy dziecko nie osiąga dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych na skali podatkowej lub zgodnie z art. 30b oraz przychodów zwolnionych osiąganych przez podatników do 26 roku życia i korzystający z tzw. zwolnienia na powrót powyżej zwiększonego progu. Przychody te nie będą mogły przekroczyć dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Zatem ustawodawca znacznie podniósł wysokość wynagrodzenia, które będzie mogło osiągnąć pełnoletnie uczące się dziecko, aby rodzic dalej mógł się z nim wspólnie rozliczyć. Jest to efekt wniosków płynących ze strony samotnych rodziców. Kwota progowa będzie automatycznie waloryzowana, bez obowiązku nowelizowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Waloryzacja renty socjalnej następuje w marcu. Dwunastokrotność renty socjalnej umożliwiającej korzystanie z preferencji podatkowych nie będzie znana od początku roku. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji przepisów ustawy: „Nie zdecydowano się jednak na wybór opcji polegającej na uwzględnianiu dla tego kryterium kwoty renty socjalnej z poprzedniego roku podatkowego. Takie rozwiązanie byłoby bowiem niekorzystne dla podatników i różnicowałoby to samo kryterium dochodowe w zależności od preferencji podatkowej (inna kwota brana byłaby pod uwagę na podstawie regulacji normujących ulgę rehabilitacyjną i inna kwota uwzględniania dla ustalenia możliwości korzystania z preferencji prorodzinnych). Mając pełną świadomość tego rozwiązania, przewidziano w projekcie uwzględnianie i w tym przypadku kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego, a nie w grudniu poprzedzającego roku podatkowego. Jest to bowiem rozwiązanie korzystniejsze dla podatników.”.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem będzie miało zastosowanie również do osób, mających ograniczony obowiązek podatkowy, samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

1)  mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2)  osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym;

3)  udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Uwaga!

Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii, bowiem nie jest ona państwem członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani Konfederacji Szwajcarskiej.

Odliczenie składek zdrowotnych

Co zmieniło się w odliczaniu składek zdrowotnych

Od 1 stycznia 2022 roku przepisy uniemożliwiają podatnikom dokonać odliczenia od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to efektem rewolucyjnych zmian Polskiego ładu, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku. Niemniej jednak już od 1 lipca 2022 roku uległo to zmianie. Ustawodawca zaproponował nowelizację. Niestety zmiany nie obejmują wszystkich przedsiębiorców. Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym mają możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składki na ubezpieczenie zdrowotne:

a) z tytułu działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym

– w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8 700 zł. Ustawodawca przewidział przepisy przejściowe w tym zakresie. Podatnicy, dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu. Pamiętać przy tym należy o ograniczeniu kwotowym 8700 zł.

Prawo do odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych przysługiwać będzie również podatnikom, którzy opodatkowują przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym rozliczenie to będzie wyglądało zgoła inaczej. Przychody, objęte ryczałtem, będą mogły być pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym:

a) z tytułu działalności pozarolniczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

– jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ustawodawca wskazał, że przepisy, mają zastosowanie już do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, począwszy od ryczałtu należnego za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r., z tym że przy jego obliczaniu podatnicy mogą uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zapłacone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Podatnicy opodatkowani kartą podatkową zaś będą mieli możliwość obniżyć kartę o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej.

Nowa skala podatkowa

Skala podatkowa została zmodyfikowana a wraz z nią uległa przeliczeniu kwota zmniejszająca podatek. Nowelizacja obejmuje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł

120 000

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%.

Bez zmian pozostaje wysokość kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Niemniej jednak, jeżeli obniżeniu ulega stawka pierwszego progu podatkowego do 12%, to zmianie ulegnie również kwota zmniejszająca podatek. Ustalając kwotę zmniejszającą podatek należy ustalać poprzez przemnożenie 12% przez kwotę wolną od podatku. Zatem kwota zmniejszająca podatek wyniesie 3600 zł (30 000 zł x 12% = 3 600 zł). Zmiana kwoty zmniejszającej podatek na 3 600 zł skutkuje również znowelizowaniem kwoty zmniejszającej dotyczącej miesięcznych zaliczek na podatek. Wynosić ona będzie 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3 600 zł = 300 zł).

PIT-2

Zmianie od 1 stycznia 2023 roku mają ulec przepisy dotyczące stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia nie więcej niż trzem płatnikom. Obecnie nie ma takiej możliwości. Tylko jeden płatnik zasadniczo ma prawo do potrącania kwoty zmniejszającej podatek. W oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia podatnik wskaże, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

1)  1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo

2)  1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo

3)  1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Poszerzony zostanie również krąg podmiotów, którym będzie można złożyć oświadczenie. Podatnicy, będą mogli oświadczenie o kwocie zmniejszającej podatek przedłożyć również w zakresie przychodów z działalności wykonywanej osobiście uregulowanej w art. 13 pkt 2 i 4-9, jak również m.in. organom rentowym w zakresie zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli:

1)  łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz

2)  w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, w tym również, gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Dodatkowo bardzo ważnym aspektem jest to, że podatnik będzie miał możliwość złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu skalą podatkową nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Podatnik jednak zgodnie z przepisami obowiązany będzie niezwłocznie wycofać ten wniosek, jeżeli stwierdzi, że wysokość tych dochodów przekroczy tę kwotę.

PIT-2

Zmianie od 1 stycznia 2023 roku mają ulec przepisy dotyczące stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia nie więcej niż trzem płatnikom. Obecnie nie ma takiej możliwości. Tylko jeden płatnik zasadniczo ma prawo do potrącania kwoty zmniejszającej podatek. W oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia podatnik wskaże, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

1)  1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo

2)  1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo

3)  1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Poszerzony zostanie również krąg podmiotów, którym będzie można złożyć oświadczenie. Podatnicy, będą mogli oświadczenie o kwocie zmniejszającej podatek przedłożyć również w zakresie przychodów z działalności wykonywanej osobiście uregulowanej w art. 13 pkt 2 i 4-9, jak również m.in. organom rentowym w zakresie zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli:

1)  łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz

2)  w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, w tym również, gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Dodatkowo bardzo ważnym aspektem jest to, że podatnik będzie miał możliwość złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu skalą podatkową nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Podatnik jednak zgodnie z przepisami obowiązany będzie niezwłocznie wycofać ten wniosek, jeżeli stwierdzi, że wysokość tych dochodów przekroczy tę kwotę.

Zakłady pracy – zaliczki

Zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy.

Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynosić mają:

1)  za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł – 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2)  za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł – 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 120 00 zł;

3)  za miesiące następujące po miesiącu, w którym zostanie przekroczony drugi próg podatkowy – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Podatnicy zostaną wyposażeni w możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia, że za dany rok zamierzają opodatkować dochody na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

1)  dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika. W takim wypadku zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;

2)  dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Warto również wskazać, że ustawodawca od 1 lipca 2022 roku likwiduje obowiązek nakładany na płatników dotyczący podwójnego przeliczania list płac zgodnie z zasadami przed Polskim Ładem i po Polskim Ładzie. Ustawodawca wskazał, że uchylony zostanie art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 1. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej od początku nie cieszyła się entuzjazmem. Przypomnijmy, że została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego, celem eliminowania negatywnych skutków Polskiego Ładu. Jak się okazało, skomplikowany algorytm i sposób jej obliczania wywołał wiele pytań kierowanych do organów. Przy obliczaniu zaliczki od dochodów uzyskanych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nie pomniejsza się dochodu o kwotę ulgi dla pracowników. Ulga dla klasy średniej została uchylona.

 1. Oświadczenia i wnioski

Pracownicy są obowiązani są składać szereg wniosków i oświadczeń do swojego zakładu pracy.

Tymi wnioskami i oświadczeniami są:

 • wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1  lub 3 , w takim wypadku płatnik oblicza zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów,
 • oświadczenie o spełnieniu warunku o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu, jeżeli przesłanki są spełnione to płatnik będzie obliczać zaliczki stosując koszty uzyskania przychodów określone w przepisie art. 22 ust. 1 pkt 3u.p.d.o.f. w wysokości 300 zł miesięcznie,
 • wniosek o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3, wtedy zatem płatnik oblicza zaliczki nie stosując tych kosztów,
 • oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek,
 • oświadczenie, że podatnik za dany rok zamierza opodatkować dochody na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci.

Oświadczenia i wnioski, wskazane powyżej, będą mogły być składane według ustalonego wzoru. Zatem podatnicy nie będą obowiązani bezwzględnie stosować wzoru przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Na podatnika jest nałożony obowiązek wycofania lub zmiany złożonego uprzednio oświadczenie lub wniosku, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Wycofanie lub zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku, następuje w drodze odrębnego oświadczenia lub wniosku sporządzonego na piśmie. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mający wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Zaś w przypadku płatnika, jakim jest organ rentowy – po drugim miesiącu, w którym je otrzymał. Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej.

 1. Ponowny wybór formy opodatkowania

W związku ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego, ustawodawca umożliwił podatnikom przeliczenie roku 2022 na skalę podatkową lub wybór opodatkowania skalą podatkową jedynie drugiej połowy roku. Możliwość przeliczenia roku 2022 dotyczy podatników na podatku liniowym i ryczałcie, zaś możliwość opodatkowania jedynie drugiej połowy roku skalą obejmuje jedynie podatników na ryczałcie.

Podatnicy stosujący przed Polskim Ładem 2.0 opodatkowanie podatkiem liniowym, mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie ze skalą podatkową. Warunkiem jest, aby podatnicy zawiadomili o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2022.

Ważnym aspektem jest to, że podatnik w 2023 roku będzie dalej opodatkowany podatkiem liniowym, chyba że złoży wniosek o zmianę formy opodatkowania na rok 2023. Zatem podatnik w 2022 roku dokonuje jedynie swoistego przeliczenia podatku zgodnie z zasadami ogólnymi.

Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych skalą podatkową. Muszą dopełnić obowiązku zawiadomienia o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za rok 2022. Zeznanie musi być złożone w terminie – czyli do 30.04.2023 roku (2.05.2023 r. bowiem 30.04.2023 r. wypada w niedzielę).

Podatnik jest obowiązany zaprowadzić i uzupełnić księgę przychodów i rozchodów, przed złożeniem zeznania za rok 2022. Jeżeli podatnik sporządził remanent towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na dzień 31 grudnia 2021 r., przyjmuje się, że jest to remanent sporządzony na dzień 1 stycznia 2022 r. Jeżeli podatnik nie sporządził remanentu na dzień 1 stycznia 2022 r., przyjmuje się, że wartość remanentu początkowego wynosi 0 zł. Analogicznie jak w przypadku podatników objętych podatkiem liniowym, podatnik w 2023 roku będzie dalej opodatkowany ryczałtem, chyba że złoży wniosek o zmianę formy opodatkowania na rok 2023. Zatem podatnik w 2022 roku dokonuje jedynie swoistego przeliczenia podatku zgodnie z zasadami ogólnymi.

Podatnik, opodatkowany ryczałtem, który nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., może złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takim wypadku podatnik pół roku będzie opodatkowany ryczałtem, a pół roku skalą podatkową.

Oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu w tym przypadku dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania.

Podsumowanie

Polski Ład 2.0 obowiązuje w większości od 1 lipca 2022 roku. Ustawodawca zrezygnował ze skomplikowanej ulgi dla klasy średniej oraz uchylił przepisy art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące przeliczania wynagrodzeń zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 31 grudnia 2021 roku i po 1 stycznia 2022 roku. Zmiany objęły również składkę zdrowotną. Po nowelizacji podatnicy opodatkowani ryczałtem, kartą podatkową i podatkiem liniowym mają możliwość pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne wg ustalonych zasad przewidzianych przepisami.