Biuro rachunkowe, rachunkowość Suwałki,buhalterija, apskaitos tarnyba, Buhalterija Suvalkuose, UAB Lenkijoje, Ukrainiečių ir baltarusių įdarbinimas, Uždaroji akcinė bendrovė. Lenkijoje, buhalterinė apskaita Lenkijoje, pilna buhalterija, Įmonė Lenkijoje, Įmonės atidarymas Lenkijoje

Księgi podatkowe i rachunkowe będzie trzeba wysyłać do urzędów skarbowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych

biuro rachunkowe suwałki, pkpir, programy komputerowe, urząd skarbowy w suwałkach, h&O consulting

Nowe przepisy dotyczące ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz ich przesyłania do urzędów skarbowych zostały ogłoszone.

Zgodnie z nimi, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, będą musieli używać programów komputerowych do prowadzenia tych dokumentów. Po zakończeniu roku podatkowego, będą również zobowiązani przesłać te dokumenty w formie ustrukturyzowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed upływem terminu składania zeznania podatkowego.

W przypadku spółek, które nie są osobami prawnymi, zasady będą nieco inne. Księgi rachunkowe, księgi lub ewidencje będą musiały być przesyłane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności. Jeśli działalność odbywa się w więcej niż jednym miejscu, to do urzędu skarbowego właściwego według miejsca siedziby. W przypadku trudności w ustaleniu właściwości, będzie decydujące miejsce zamieszkania jednego z wspólników.

Jeśli chodzi o podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy prowadzą księgi rachunkowe, również będą zobowiązani do korzystania z programów komputerowych do prowadzenia tych dokumentów. Po zakończeniu roku podatkowego, będą mieli obowiązek przesłania tych ksiąg do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przed terminem składania zeznania lub deklaracji podatkowej.

Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne zwolnienia z tego obowiązku. Zwolnione są między innymi podmioty takie jak fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne czy kasy zapomogowo-pożyczkowe. Również ci podatnicy, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie określonych przepisów, oraz ci, którzy prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zostaną zwolnieni z tego obowiązku.

Co do terminów przesyłania dokumentów, zgodnie z nowymi przepisami:

Księgi, ewidencje i wykazy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, muszą być prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesłane po raz pierwszy za rok podatkowy, który rozpoczyna się po:
– 31 grudnia 2025 r. dla podmiotów, które są zobowiązane do przesyłania ewidencji JPK_VAT,
– 31 grudnia 2026 r. dla innych podmiotów.

Księgi związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych powinny być prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesłane po raz pierwszy za rok podatkowy lub za rok obrotowy, który rozpoczyna się po:
– 31 grudnia 2024 r. dla podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów i spółek niebędących osobami prawnymi, których przychód przekroczył równowartość 50 mln euro,
– 31 grudnia 2025 r. dla podmiotów, które są zobowiązane do przesyłania ewidencji JPK_VAT,
– 31 grudnia 2026 r. dla pozostałych podmiotów i spółek niebędących osobami prawnymi.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w prowadzeniu i przesyłaniu ksiąg podatkowych i rachunkowych do urzędów skarbowych, dając podatnikom nowe wytyczne i terminy, których powinni przestrzegać.

KSIĘGOWY SUWAŁKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KSIĘGOWOŚĆ SUWAŁKI

PKPIR SUWAŁKI